DRET CIVIL

 • Arrendaments Urbans 

 • Propietat horitzontal                                            

 • Desnonaments I precaris                                     

 • Contractes en general    

                             

 • Administració d'arrendaments  

               

 • Adopció, Tutela i processos d'incapacitar  

DRET DE FAMÍLIA

 •  Separació i divorci

 • Guarda i custòdia fills menors

 • Nul·litat canònica del matrimoni

 • Parelles de fet. Unió estable

 • Aliments entre parents

 • Processos de filiació

HERÈNCIES I DONACIONS

 • Testaments i herències 

         

 •  Particiones de herèncias   

         

 • Declaració d'hereus 

IMG_8661 2.HEIC

DRET IMMOBILIARI

 • Departament intern d'Immobles

 

 • Compra-venda i Arrendament d'immobles

          

 • Permutes

                 

 • Dret de la Construcció i edificació

 • Vicis ocults i Defectes de construcció

DRET IMMOBILIARI

 • Departament intern d'Immobles

 

 • Compra-venda i Arrendament d'immobles

          

 • Permutes

                 

 • Dret de la Construcció i edificació

 • Vicis ocults i Defectes de construcció

TRÀFICS I SINISTRES

 • Accident de Trànsit:

                   Reclamació / Indemnitzacions

                   * Per lesions i danys per accident de                        trànsit, accident o agressió

 

 • Reclamacions per responsabilitat civil

COMPTABILITAT

GESTIÓ DE COBRAMENT

D'IMPAGATS

CONTRACTES EN GENERAL

 • Consultoria i gestió comptable

         

 • Confecció de comptabilitats

                 

 • Llibres oficials de comerç (Empreses i Autònoms)

 

 • Gestió d'impostos periòdics

 • Redacció cartes de reclamació

 

 • Seguiment i control impagats

 

 • Reclamació judicial

 • Compra-Venda                                                                      

 • Arrendamientos                                                                     

 • Confidencialitat                                                                       

 • Distribución de productes comerciales                                   

 • Representación y Agencia

DRET MERCANTIL

-SOCIETARI

 • Constitució, transformació, dissolució societats

 

 • Estatuts socials i Pactes parasocials

 

 • Modificació d'estatuts socials

 

 • Nomenament, reelecció i cessament d'Administradors

 

 • Acció de responsabilitat

DRET BANCARI -

HIPOTEQUES

 • Clàusules nul·les i clàusules abusives

 

 • Clàusules sòl i sostre

 

 • Revisió tipus: EURIBOR; CECA, IRPH, etc.

 

 • Dació d'immoble pagode deute

DRET CONCURSAL I

2ª OPORTUNITAT

 • Llei de 2ª oportunitat

 • Concurs de creditors

    

 • Preconcurs

DRET ADMINISTRATIU

 

 • Expedients i Recursos Administratius

 • Expedients i Recursos contenciós-administratius

   

 • Multes de trànsit

                                      

 • Recurs per Sancions

DRET PENAL

 • Denúncies i Querelles Criminals

           

 • Instrucció en causes penals

                

 • Defensa penal en Judici

 

 • Judicis ràpids

                     

 • Procediments abreujats

HOSTELERIA i RESTAURACIÓ-TURISME

PROPIETAT INDUSTRIAL / INTEL·LECTUAL

 • Permís apertura.Calificación Prèvia i definitiva

 

 • Canvis de Titular

 

 • Canvis de Classificació i de Qualificació

 

 • Actes d'Inspecció.

 

 • Recursos contra sancions de Turisme

 • Tramitació i registre de noves marques

 

 • Renovació del registre de marques

 

 • Estudi d'antecedents i marques existents

DRET LABORAL

 • Contractes de Treball. nòmines

 

 • Acomiadaments Individuals i Col·lectius

(ERO i ERTO)

 

 • Actes de Conciliació

 

 • Seguretat Social i Inspecció de

treball

 

 • Accidents de Treball. Incapacitat Laboral

              (En col·laboració amb Despatx extern) *

DRET PROCESSAL

 • Jurisdicció civil, penal, social, Cont-Administrativa

         

 • Tribunals Superiors: (Aud. Provincial, TSJ, TS)

           

 • Tribunal Arbitral i Junta de Consum

  

 • Àmbit territorial: tota Espanya