top of page

LA SUPRESSIÓ DE LA PENSIÓ D'ALIMENTS PER CAUSES DEPENDENTS DEL FILL


El Codi Civil defineix els aliments com tot el que és indispensable per al manteniment, habitació, vestit i assistència mèdica, així com l'educació i instrucció de l'alimentista mentre sigui menor d'edat i encara després quan no hagi acabat la seva formació per causa que no li sigui imputable.


L'Article 39 de la Constitució Espanyola estableix, per la seva part l'obligació de prestar aliments basant-se en el principi de solidaritat familiar. En termes molt similars es pronuncien les legislacions autonòmiques en matèria d'aliments entre parents.


En aquest article ens limitarem exclusivament a la pensió d'aliments que han de prestar els progenitors divorciats o separats als seus fills una vegada han aconseguit la majoria d'edat i, mes concretament, com suprimir l'obligació de prestar aliments a aquests en resposta a la seva passivitat d'estudiar o treballar. A saber:


1. Mitjançant acord entre els progenitors. Encara que aquest acord no ha de revestir una forma especial, és recomanable que el redacti un Advocat especialista per a evitar futurs problemes.


2. Per resolució judicial en donar-se determinades circumstàncies que així ho aconsellin i siguin acreditades en el Procediment de Modificació de Mesures Definitives


Com en aquests casos és gairebé impossible aconseguir un acord entre els progenitors serà la Justícia qui suprimeixi la pensió d'aliments com va fer l'Audiència Provincial de Pontevedra. La Sentència 525/2020, del 7 de desembre d'aquest Tribunal va suprimir l'obligació del progenitor a pagar la pensió d'aliments .En la seva resolució, els Magistrats van basar l'extinció en les següents circumstàncies:

- Fill major d'edat (20 anys)

- Falta de compromís i dedicació als estudis (sense finalitzar l'ESO)

- Deixadesa i desinterès a buscar ocupació

- No pateix cap trastorn que li impedeixi entrar al món laboral


En la Sentència que analitzem, els Magistrats es recolzen en una altra del Tribunal Suprem que va extingir la pensió per la falta de “aprofitament del fill” qui fins i tot estant en edat laboral ni treballa ni consta que estudiï amb dedicació … per pròpia decisió” i això conforme a l'Article 3.1 del Codi Civil que exigeix la voluntat del fill de ni treballar ni estudiar.Si creu que pot trobar-se en una situació similar, CORDON ABOGADOS està especialitzat en Dret matrimonial i disposa dels mitjans necessaris per a la tramitació de Divorcis, separacions conjugals i Nul·litats matrimonials en tot el territori nacional i les modificacions de les seves mesures definitives.

A través de la nostra pàgina web podrà sol·licitar una consulta telemàtica en la qual l'informarem amb total claredat i precisió dels tràmits que s'adaptin a les seves necessitats.

2 views
bottom of page